Podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom internetového portálu SMein.sk je spoločnosť GOGStyle ltd., so sídlom 29 Summerville Road, Bradford, West Yorkshire, BD7 1NS, IČO: 08667022, zapísaná v registri Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Adresa elektronickej pošty my@smein.sk, tel. 0944 649 742.

2. Internetový portál SMEin.sk označuje doménu druhej úrovne smein.sk, partnerské domény druhej úrovne, ktoré poskytujú svoje služby v spolupráci so GOGStyle ltd. a domény tretej, prípadne vyššej úrovne v tvare xxxx.smein.sk/xxx.smein.sk

3. Poskytovanie a využívanie služieb naSMEin.sk sa spravuje týmito podmienkami SMEin.sk ( ďalej aj ako „ Podmienky“) a v prípade niektorých služieb poskytovaných samostatne GOGStyle ltd. alebo v spolupráci s treťou stranou, konkrétna služba sa riadi súčasne aj samostatnými podmienkami jej využívania. Konkrétne podmienky, ktoré sa vzťahujú na používanie určitej služby, sú uvedené na príslušnej webovej stránke.

4. Služby na SMEin.sk zahŕňajú najmä prenos, spracovanie, uchovávanie, vyhľadávanie, zhromažďovanie dát a komerčnú komunikáciu, ktoré sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne pri konkrétnej službe uvedené inak ( ďalej aj ako“ služba“ alebo „služby“).

5. Podmienky SMEin.sk sú záväzné pre všetkých návštevníkov SMEin.sk.

II. Registrácia na SMEin.sk a ochrana súkromia používateľa

1. Registrácia na SMEin.sk je dobrovoľná a registrovaní používatelia majú možnosť využívať rozšírenú ponuku služieb, a to na základe yvytvorenia svojho účtu (ďalej aj ak „ Účet“). Neregistrovaní návštevníci stránok SMEin.sk nebudú mať plný prístup k niektorým ponukám a službám. Niektoré zo stránok SMEin.sk môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu SMEin.sk. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

2. Používateľ vytvára na webových stránkach SMEin.sk svoj Účet vyplnením registračného formulára a vyjadrením súhlasu s týmito Podmienkami. Podmienkou registrácie na SMEin.sk je verifikácia používateľa prostredníctvom overovacieho kódu zaslaného v E-mailovej správe na e-mailovú adresu, ktorú používateľ uviedol.    .

3. Na základe registrácie, spoločnosť GOGStyle ltd. zhromažďuje a ďalej spracúva informácie, na základe ktorých bude možné priamo či nepriamo registrovaného používateľa identifikovať v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné informácie, pokiaľ ich používateľ dobrovoľne poskytne spoločnosti GOGStyle ltd. pri registrácii alebo kedykoľvek počas poskytovania služieb..

4. Používateľ pri registrácii na SMEin.sk dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na SMEin.sk, a to na účely poskytovania služieb na SMEin.sk vrátane zaradenia do zákazníckej databázy počas celej doby trvania Účtu používateľa. GOGStyle ltd. je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby poskytovania služby. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie GOGStyle ltd. okamžite ukončiť používateľovi poskytovanie služieb, na využívanie ktorých sa vyžaduje registrácia.

5. GOGStyle ltd. ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany -sprostredkovateľov- na základe písomného zmluvy o poverení, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na stránke smein.sk bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej aj ako „zákon“). V súvislosti s poskytovaním služieb registrovanému používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do krajín v rámci Európskej únie, do tretích krajín, ktoré zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov ako aj do tretích krajín, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos, GOGStyle ltd. oznámi registrovanému používateľovi rovnakým spôsobom ako aktualizovaný zoznam sprostredkovateľov.

6. GOGStyle ltd. poskytne údaje o registrovanom používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. Ďalej GOGStyle ltd. môže poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom GOGStyle ltd. v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom obchodnej činnosti spojenej s webovými stránkami smein.sk alebo službami na smein.sk.

7. Práva používateľa sú uvedené v ust. § 28 a nasl. zákona a používateľ je okrem iného oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať od GOGStyle ltd. vyžadovať : (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané, (ii) b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v rozsahu údajov o prevádzkovateľovi, sprostredkovateľovi, účel spracovania údajov, zoznam alebo rozsah údajov ako aj doplňujúce informácie týkajúce sa spracovania (iii) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal GOGStyle ltd. osobné údaje na spracúvanie, (iv) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (v) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, (vi) ) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie, (vii) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, ( viii) ) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

8. GOGStyle ltd. vyhovie požiadavke registrovaného používateľa a písomne ho informuje o vykonaných opatreniach najneskôr do 30 dní od prijatia požiadavky. Požiadavky registrovaných používateľov GOGStyle ltd. vybaví bezplatne s výnimkou požiadaviek podľa čl. II ods. 7 bod (iv) týchto Podmienok , kedy je GOGStyle ltd. oprávnený požadovať úhradu vo výške materiálnych nákladov na zhotovenie kópií, zadováženie technických nosičov a odoslanie informácie používateľovi.

9. Používateľ súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o GOGStyle ltd., jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách, ak používateľ pri registrácii alebo neskôr prejavil záujem o takúto komunikáciu , t.j. ak pri registrácii používateľ uviedol, že má záujem o zasielanie správ obsahujúcich informácie o iných službách alebo novinkách, ktoré prevádzkovateľ ponúka, ako aj správy obsahujúce komerčné informácie tretích osôb. Toto vyjadrenie používateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy a používaním osobných údajov na účely priameho marketingu. GOGStyle ltd. môže pripájať na záver odosielaných a/alebo prijatých správ krátke reklamné odkazy vrátane url odkazov. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať oznámením doručeným formou elektronickej pošty na adresu uvedenú na stránke smein.sk v časti Kontakty alebo na kontaktné údaje uvedené v čl. I ods. 1 týchto Podmienok alebo spôsobom uvedenom v konkrétnom e-maily komerčnej komunikácie ( napr. hypertextový odkaz a pod.). Ak používateľ odvolá záujem o zasielanie komerčnej komunikácie, nie je tým dotknuté trvanie poskytovania služby GOGStyle ltd. pre používateľa.

10. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, GOGStyle ltd. je oprávnený Účet používateľa zrušiť alebo jeho používanie dočasne obmedziť. GOGStyle ltd. nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.

11. Niektoré služby na smein.sk je možné používať na základe registrácie na webových stránkach tretích strán, konkrétne služby diskusných fór v spojení s web stránkou disqus.com a služba Priatelia na Facebooku. Tieto tretie strany poskytujú spoločnosti GOGStyle ltd. prihlasovaciu technológiu alebo technológiu na zobrazenie obsahu tretích strán na smein.sk. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na smein.sk. GOGStyle ltd. nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na webstránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených webstránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto webstránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke. Prostredníctvom aplikácie“ Priatelia na Facebook-u“ (ďalej pre účely tohto odseku tohto článku aj „Aplikácia“), používateľ má možnosť prepojiť svoj účet na Facebook-u s titulnou stránkou spoločnosti GOGStyle ltd. na http://www.smein.sk a sledovať na tejto stránke aktuálny status osôb zaradených v kategórii priatelia na Facebook-u. GOGStyle ltd. využíva získané údaje o používateľoch výlučne za účelom prepojenia Aplikácie s Facebook-om a v súlade s osobnými nastaveniami, ktoré vykonal používateľ vo svojom Facebook účte. Používateľ je oprávnený kedykoľvek odpojiť Aplikáciu zo stránky http://www.smein.sk, ktorú zobrazuje na svojom počítači.

III. Práva a povinnosti GOGStyle ltd.

1. GOGStyle ltd. poskytuje služby na smein.sk v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. GOGStyle ltd. neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia servera. GOGStyle ltd. nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na smein.sk.

2. GOGStyle ltd. má právo najmä :

a) kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu

b) prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne

c) kedykoľvek vykonať technickú odstávku smeiin.sk a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia

d) vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov

3. GOGStyle ltd. sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy GOGStyle ltd. vzniknutej v dôsledku aktivít používateľa na smein.sk, používateľ je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.

IV. Práva a povinnosti používateľa

1. Používateľ je povinný dodržiavať tieto Podmienky a súčasne aj konkrétne podmienky, ak sa takéto aplikujú na niektorú zo služieb na smein.sk ako aj ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Používateľom služieb na smein.sk je zakázané:

a) používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

b) používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

c) uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

d) propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

e) propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

f) otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

g) ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

h) otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

i) otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej členov,

j) opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

k) zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,

l) šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

m) navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,

n) zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.

3. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na smein.sk a súhlasí s tým, že nebude používať smein.sk na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami a podmienkami konkrétnej služby.

4. Registrovaný používateľ môže kedykoľvek požiadať GOGStyle ltd. o zrušenie jeho registrácie na smein.sk spôsobom a postupom podľa čl. II týchto Podmienok a GOGStyle ltd. sa zaväzuje jeho žiadosti vyhovieť.

V. Pravidlá zverejňovania obsahu a komunikácie na smein.sk

1. Obsah na smein.sk je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu GOGStyle ltd. zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich GOGStyle ltd.. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia GOGStyle ltd. je zakázané. GOGStyle ltd. ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na smein.sk si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 618/2003 Z.z. zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský zákon) v platnom znení.

2. Používatelia sú oprávnení v rámci niektorých služieb na smein.sk zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom GOGStyle ltd. na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. GOGStyle ltd. nezodpovedá za prenášané informácie na stránkach smein.sk. Príspevky používateľov do diskusií a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a GOGStyle ltd. nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi.

3. Používateľ je povinný pri zverejňovaní obsahu dodržiavať obmedzenia podľa článku IV ods. 2 týchto Podmienok.

4. GOGStyle ltd. si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na stránkach smein.sk, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

5. Používateľ, ktorý zverejňuje na smein.sk svoje slovné, zvukové, obrazové alebo zvukovoobrazové príspevky, najmä články, videá, nahrávky alebo fotografie, zverejňuje svoje príspevky bez nároku na odmenu a súhlasí s ich verejným šírením a použitím na internete. Používateľ vyhlasuje, že je oprávnený takýto obsah zverejniť a že získal všetky potrebné povolenia a práva vyžadované v zmysle platných právnych predpisov na použitie obsahu na smein.sk vrátane použitia v aplikáciách pre mobilné telefóny.

6. GOGStyle ltd. nezodpovedá za informácie, údaje a akýkoľvek iný obsah poskytnutý alebo zverejnený alebo používateľmi uložený na smein.sk. Ak sa GOGStyle ltd. dozvie o protiprávnosti informácií alebo obsahu zverejnenom na smein.sk, bezodkladne k nim zamedzí prístup alebo ich odstráni.

7. Ak sa akýkoľvek návštevník stránok smein.sk domnieva, že obsah zverejnený na smein.sk porušuje tieto Podmienky, prosíme, aby oznámil túto skutočnosť na my@smein.sk

VII. Reklamácie a riešenie spotrebiteľských sporov online

1.Používateľ je oprávnený uplatniť reklamáciu  služby v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, a to písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, e-mailom na adresu my@smein.sk alebo prípadne prostredníctvom elektronického formuláru sprístupneného na smein.sk. V reklamácii je používateľ povinný uviesť svoje meno a priezvisko, kontaktné údaje, akej služby sa reklamácia týka a jasným a zrozumiteľným spôsobom opísať predmet reklamácie a čoho sa na jej základe domáha.

2.Ak reklamácia nemá uvedené náležitosti a tieto sú pre jej vybavenie nevyhnutné, má prevádzkovateľ právo vyzvať používateľa na ich doplnenie. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa odstránenia jej nedostatkov, resp. doplnenia informácií.

3.Prevádzkovateľ vydá  používateľovi pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy reklamáciu uplatnil.  Vybavenie reklamácie nebude trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Prevádzkovateľ vydá používateľovi potvrdenie o vybavení reklamácie a dobe jej trvania v rovnakej forme ako bola doručená reklamácia.

4.Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa – poskytovateľa služby so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov , ak prevádzkovateľ služby na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov, čím nie je dotknutá možnosť obrátiť sa na súd.  Podmienky alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov  ustanovuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

VIII.Záverečné ustanovenia

1. GOGStyle ltd. je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na smein.sk. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. GOGStyle ltd. si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok (ďalej len „zmena podmienok“). Zmena podmienok bude zverejnená na internetovej stránke http://www.smein.sk najneskôr v deň jej účinnosti.

2. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok. Ak bude používateľ pokračovať v používaní  po vykonaní zmien týchto Podmienok GOGStyle ltd., má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak registrovaný používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie registrácie postupom podľa bodu VII Podmienok.

3. Používateľ a GOGStyle ltd. sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe akéhokoľvek používania smein.sk a jeho služieb sa riadia účinným znením Podmienok a ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom znení.

4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.8.2016